Publications authored with Feng Chen

Rongrong Tao, Feng Chen, David Mares, Patrick Butler, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining, (pp 550-558),
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Jiangzhuo Chen, Feng Chen, Fang Jin, Wei Wang, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, : 443–475, 07/2019
Citatations: BibTeX

Zhiqian Chen, Fanglan Chen, Lei Zhang, Taoran Ji, Kaiqun Fu, Liang Zhao, Feng Chen
In Cornell University, : , 06/2020
Citatations: BibTeX

Yue Ning, Feng Chen
In Proceedings of the ACM Transactions on Knowledge Discovery and Data Mining, (pp 3237–3238), 07/2019
Citatations: BibTeX

Feng Chen, Arnold Boediardjo
In GeoInformatica, 22 : 503–506, 06/2018
Citatations: BibTeX

Feng Chen
In Springer Encyclopedia of GIS, : 1433-1440, 05/2017
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Feng Chen, Rupinder Paul Khandpur, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining, (pp 606-614),
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Wei Wang, Prithwish Chakraborty, Nathan Self, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the , (pp ), 07/2017
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Qian Sun, Jieping Ye, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 29 5: 1059 - 1072, 01/2017
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE, 105 10: 1953 - 1970, 08/2017
Citatations: BibTeX

Arnold Boediardjo, Chang-Tien Lu, Feng Chen
In Knowledge and Information Systems, 42 2: 285-317, 01/2015
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Jieping Ye, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, (pp ), 08/2016
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE IEEE International Conference on Data Mining, (pp ), 12/2016
Citatations: BibTeX

Ting Hua, Yue Ning, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the AAAI The AAAI conference on Artificial Intelligence, (pp ), 02/2016
Citatations: BibTeX

Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the AAAI The AAAI conference on Artificial Intelligence, (pp ), 02/2016
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS), 2 4: 15:1-15:39, 11/2016
Citatations: BibTeX

Arnold Boediardjo, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, 20 4: 879-921, 10/2016
Citatations: BibTeX

Ting Hua, Feng Chen, Liang Zhao, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, 20 4: 765-795, 10/2016
Citatations: BibTeX

Arnold Boediardjo, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Patrick Butler, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, 20 2: 285-326, 03/2016
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the SIAM International Conference, (pp ), 04/2015
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE IEEE International Conference on Big Data, (pp ), 12/2015
Citatations: BibTeX

Ting Hua, Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In ACM SIGSPATIAL Special, 7 3: 19-25, 01/2016
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Rupinder Paul Khandpur, Nathan Self, Edward Dougherty, Sheng Guo, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (pp 1660-1669), 08/2014
Citatations: BibTeX

Naren Ramakrishnan, Patrick Butler, Sathappan Muthiah, Nathan Self, Rupinder Paul Khandpur, Parang Saraf, Wei Wang, Jose Cadena, Anil Vullikanti, Gizem Korkmaz, Chris Kuhlman, Achla Marathe, Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Aravind Srinivasan, Khoa Trinh, Lise Getoor, Graham Katz, Andy Doyle, Chris Ackermann, Ilya Zavorin, Jim Ford, Kristen Summers, Youssef Fayed, Jaime Arredondo, Dipak Gupta, David Mares
In Proceedings of the , (pp ), 08/2014
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Feng Chen, Jing Dai, Ting Hua, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In PLOS, : , 10/2014
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Jiangzhuo Chen, Feng Chen, Wei Wang, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, (pp 639-648), 11/2015
Citatations: BibTeX

Ting Hua, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan, Feng Chen, Jaime Arredondo, David Mares, Kristen Summers
In Computer, 46 12: 80--84, 12/2013
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Rupinder Paul Khandpur, Nathan Self, Edward Dougherty, Sheng Guo, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, (pp ), 08/2014
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Qian Sun, Jieping Ye, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, (pp 1503--1512), 09/2015
Citatations: BibTeX