Shuo Lei, Xuchao Zhang, Liang Zhao, Arnold Boediardjo
In ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 16 3: 1-24, 10/2021
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Jieping Ye, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 16 2: 1-28, 09/2021
Citatations: BibTeX

Maoyuan Sun, Peng Mi, Nikolaj Tatti, Naren Ramakrishnan, Chris North
In ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 12 1: 1-34, 01/2018
Citatations: BibTeX

Hao Wu, Yue Ning, Prithwish Chakraborty, Jilles Vreeken, Nikolaj Tatti, Naren Ramakrishnan
In ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 12 4: 1-22, 04/2018
Citatations: BibTeX