Ting Hua, Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In ACM SIGSPATIAL Special, 7 3: 19-25, 01/2016
Citatations: BibTeX