Liang Zhao, Jiangzhuo Chen, Feng Chen, Fang Jin, Wei Wang, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, : 443–475, 07/2019
Citatations: BibTeX

Feng Chen, Arnold Boediardjo
In GeoInformatica, 22 : 503–506, 06/2018
Citatations: BibTeX

Arnold Boediardjo, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, 20 4: 879-921, 10/2016
Citatations: BibTeX

Ting Hua, Feng Chen, Liang Zhao, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, 20 4: 765-795, 10/2016
Citatations: BibTeX

Arnold Boediardjo, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Patrick Butler, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, 20 2: 285-326, 03/2016
Citatations: BibTeX