Patrick Fiaux, Maoyuan Sun, Lauren Bradel, Chris North, Naren Ramakrishnan, Alex Endert
In Computer, 46 8: 90--94, 08/2013
Citatations: BibTeX

Ting Hua, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan, Feng Chen, Jaime Arredondo, David Mares, Kristen Summers
In Computer, 46 12: 80--84, 12/2013
Citatations: BibTeX

Patrick Butler, Naren Ramakrishnan, Elaine O. Nsoesie, John S. Brownstein
In Computer, 47 4: 94--97, 04/2014
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Wei Wang, Liang Zhao, Edward Dougherty, Yang Cao, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Computer, 47 12: 90--94, 12/2014
Citatations: BibTeX

Layne T. Watson, Vinod K. Lohani, David F. Kibler, Randel L. Dymond, Naren Ramakrishnan, Clifford Shaffer
In Computer, 16 4: 259--268, 10/2002
Citatations: BibTeX

Naren Ramakrishnan, Ananth Y Grama
In Computer, 32 8: 34--37, 08/1999
Citatations: BibTeX