Chen Gao, Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 713-729), 10/2020
Citatations: BibTeX

Yuliang Zou, Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 710-727), 11/2020
Citatations: BibTeX

Chen Gao, Yuliang Zou, Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 696-712), 10/2020
Citatations: BibTeX

Jinwoo Choi, Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 678-695), 10/2020
Citatations: BibTeX

Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 592-608), 10/2020
Citatations: BibTeX

Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 479-495), 12/2020
Citatations: BibTeX

Jia-Bin Huang, Esther Robb
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 442-459), 12/2020
Citatations: BibTeX

Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 36-52), 10/2018
Citatations: BibTeX

Yuliang Zou, Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 38-55), 10/2018
Citatations: BibTeX

Jia-Bin Huang
In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), (pp 56-73), 10/2018
Citatations: BibTeX