Publications authored with Fang Jin

Liang Zhao, Jiangzhuo Chen, Feng Chen, Fang Jin, Wei Wang, Naren Ramakrishnan
In GeoInformatica, : 443–475, 07/2019
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Feng Chen, Rupinder Paul Khandpur, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining, (pp 606-614),
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Wei Wang, Prithwish Chakraborty, Nathan Self, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the , (pp ), 07/2017
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Rupinder Paul Khandpur, Nathan Self, Edward Dougherty, Sheng Guo, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (pp 1660-1669), 08/2014
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Edward Dougherty, Parang Saraf, Yang Cao, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, (pp ), 08/2013
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Wei Wang, Liang Zhao, Edward Dougherty, Yang Cao, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Computer, 47 12: 90--94, 12/2014
Citatations: BibTeX

Fang Jin, Rupinder Paul Khandpur, Nathan Self, Edward Dougherty, Sheng Guo, Feng Chen, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, (pp ), 08/2014
Citatations: BibTeX