Liang Zhao, Jiangzhuo Chen, Feng Chen, Wei Wang, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, (pp 639-648), 11/2015
Citatations: BibTeX

M. Shahriar Hossain, Naren Ramakrishnan, Ian Davidson, Layne T. Watson
In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Data Mining, (pp 193--224), 09/2013
Citatations: BibTeX

K S M Tozammel Hossain, Patrick Butler, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, (pp 755-760), 12/2014
Citatations: BibTeX

Abhijin Adiga, Anil Vullikanti
In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, (pp ),
Citatations: BibTeX