Liang Zhao, Ting Hua, Chang-Tien Lu
In Computer Communications, 76 : 1-11, 02/2016
Citatations: BibTeX