Hoda Eldardiry, Jiaying Gong
In Proceedings of the CIKM, (pp 576–585), 10/2021
Citatations: BibTeX

Chandan Reddy
In Proceedings of the CIKM, (pp 2203–2211), 10/2018
Citatations: BibTeX

Rupinder Paul Khandpur, Taoran Ji, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the CIKM, (pp 1049-1057), 11/2017
Citatations: BibTeX

Xuchao Zhang, Liang Zhao, Arnold Boediardjo, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the CIKM, (pp 507-516), 11/2017
Citatations: BibTeX

Chandan Reddy
In Proceedings of the ACM CIKM, (pp ), 10/2016
Citatations: BibTeX

Chandan Reddy
In Proceedings of the ACM CIKM, (pp ), 10/2016
Citatations: BibTeX


In Proceedings of the ACM CIKM, (pp ), 10/2016
Citatations: BibTeX